PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE

Pravidlá pre účastníkov prieskumu Expres Music Test

 

1. Expres Music Test je elektronický prieskum hudobného vkusu, ktorý približuje rozhlasové hudobné vysielanie vkusu poslucháčov.

2.   Účastníkom Expres Music Testu môže byť len fyzická osoba; každá fyzická osoba sa môže zaregistrovať len raz s použitím jednej e-mailovej adresy.

3.   Pre účasť na prieskume je nevyhnutná registrácia na webovom sídle www.expres-musictest.sk. Po elektronickom vyplnení povinných údajov účastníka a potvrdení súhlasu s účasťou na prieskume za podmienok prieskumu je účastník zaregistrovaný a môže sa zúčastňovať jednotlivých prieskumov; každý účastník má vytvorený profil, ktorý môže meniť elektronicky prístupom cez svoje heslo alebo elektronickou žiadosťou poslanou na kontaktný formulár, ktorý nájdete v dolnej časti stránky. Prihlasovacie meno môže byť akékoľvek slovo; zakázané je však používať vulgarizmy alebo registráciou porušovať práva a právom chránené záujmy iných osôb.

4.     Ak sa účastník už nechce ďalej zúčastňovať prieskumov a chce vymazať svoje údaje z registra, môže poslať elektronickú žiadosť cez kontaktný formulár, ktorý nájdete v dolnej časti stránky, s odvolaním súhlasu so spracovaním svojich údajov v registri účastníkov prieskumu. Registrácia aj ďalšia účasť na prieskumoch je bezodplatná.

5.    Účasť na prieskumoch je dobrovoľná; registrácia nezaväzuje účastníka zúčastniť sa prieskumu.

6.    Účastník sa zaväzuje odpovedať na otázky v prieskumoch tak, aby čo najpravdivejšie a najkomplexnejšie prejavil svoj názor. Účastník sa zaväzuje pri vypĺňaní prieskumov správať v súlade s týmito pravidlami, dobrými mravmi, etikou a zaväzuje sa nepoužívať vulgarizmy ani porušovať práva a právom chránené záujmy iných osôb. V prípade porušenia týchto záväzkov je prevádzkovateľ prieskumu oprávnený bez výzvy vylúčiť účastníka z účasti na prieskume, zrušiť účastníkovi registráciu a v prípade, ak ide o výhercu zaniká pri porušení týchto záväzkov nárok na výhru. 

7.    Účasťou na prieskume sa účastník zúčastňuje aj verejnej súťaže o vecné ceny. Súťažné podmienky sú (i) úplná registrácia účastníka, (ii) riadne a včasné vyplnenie prieskumu. Prevádzkovateľ bude vyberať výhercu minimálne raz za obdobie 1 mesiaca. Prevádzkovateľ prieskumu bude vyberať výhercu náhodným výberom z účastníkov a o výhre bezodkladne upovedomí výhercu e-mailom prostredníctvom registrovanej e-mailovej adresy účastníka.  Ak prevádzkovateľ prieskumu neobdrží od výhercu (e-mailom, poštou) v lehote 30 dní od odoslania e-mailu prevádzkovateľa prieskumu o výhre osobné údaje výhercu: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo inú poštovú adresu na doručovanie a súhlas s prijatím výhry a spracovaním osobných údajov, stráca nárok na výhru a prevádzkovateľ prieskumu je oprávnený vybrať nového výhercu. Výhrou budú vecné ceny (nepeňažné výhry) podľa rozhodnutia prevádzkovateľa prieskumu. Nepeňažné výhry podliehajú dani z príjmov a musia byť výhercom zdanené nad hodnotu určenú zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry oznámi výhercovi organizátor súťaže pri poskytnutí nepeňažnej výhry. Zárobkovou činnosťou na účely platenia zdravotného poistenia nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (výhra z ktorej bude odvedená daň z príjmu zrážkou nie je príjem z ktorého výherca musí odviesť zdravotné poistenie). Prevádzkovateľ prieskumu si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto verejnej súťaže; všetky zmeny a doplnenia súťaže prevádzkovateľ prieskumu zverejní.  

8.    Účastník môže byť prevádzkovateľom prieskumu elektronicky vyzvaný na kontrolu a aktualizáciu údajov zapísaných v registri. 

9.    Na prevádzkovateľa prieskumu ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti sa vzťahuje vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa služieb podľa § 6 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. za prenášané informácie a nie je povinný sledovať informácie ani oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú, ak sa však dozvie o protiprávnosti takých informácií, odstráni ich z elektronickej komunikačnej siete.

10. Účastník, ktorý bol vybraný prevádzkovateľom prieskumu ako výherca poskytuje súhlas na spracovanie osobných údajov: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo inú poštovú adresu na doručovanie až do odvolania tohto súhlasu, a to vrátane spracovania do elektronickej databázy prevádzkovateľa prieskumu pre účely registrácie výhercu a odovzdania výhry; prevádzkovateľ prieskumu je oprávnený spracúvať osobné údaje aj treťou osobou, a to aj cezhranične. Účastník je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to poslaním elektronickej žiadosti cez kontaktný formulár, ktorý nájdete v dolnej časti stránky, s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi prieskumu. Počas celého trvania registrácie je zo strany prevádzkovateľa prieskumu a jeho zmluvných partnerov zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov v zmysle platných právnych predpisov.

11.  Prevádzkovateľ prieskumu vyhlasuje, že údaje poskytnuté účastníkom nebudú  použité na šírenie komerčných informácií.

12. Jednotlivé testy prieskumu, ako aj elektronická databáza prieskumu používa autorskoprávnu ochranu a je zakázané kopírovať ju alebo jej časť, vyhotovovať rozmnoženiny alebo poskytovať ich iným osobám alebo inak používať bez súhlasu prevádzkovateľa prieskumu.

13.   Prevádzkovateľom prieskumu je:

EXPRES MEDIA k.s.

Vrútocká 48

Bratislava 821 04

IČO: 35 792 094

www.expres-musictest.sk 

14.   Tieto podmienky sú platné a účinné od 24.02.2014.